โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กำจัดและป้องกันเหาในนักเรียน โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดอัตราการเกิดเหาในนักเรียน
    1.1.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตนเองได้ถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 60 ของผู้ปกครองสามารถดูแลรักษาความสะอาดร่างกายสำหรับบุตรหลานได้อย่างถูกวิธี
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายหายจากการเป็นโรคเหา
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 25 คน
    นักเรียนโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- 1.ประชุมหารือและมอบหมายความรับผิดชอบโครงการ
    - 2.จัดทำโครงการสนับสนุนงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- 1. แจกใบความรู้ เรื่องโรคเหาให้กับผู้ปกครองนักเรียน
    - 2.สำรวจนักเรียนที่เป็นโรคเหา
    - 3.แนะนำผู้ปกครองเรื่องการกำจัดเหาและให้แชมพูกำจัดเหากับผู้ปกครอง คนละ 1 ซอง/15 วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน
    - 4.ตรวจติดตามผลเดือนละครั้ง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 5,180.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- กระดาษเอสีทำใบความรู้ จำนวน 2 รีมๆละ 120 บาท เป็นเงิน 240 บาท เป็นเงิน 240.00 บาท
- แชมพูกำจัดเหาสำหรับเด็ก ขนาด 20 มิลิลิตร ราคาซองละ 22 บาท จำนวน 25 คน ๆ ละ 6 ซอง รวมเป็น 150 ซอง เป็นเงิน 3,300.00 บาท เป็นเงิน 3,300.00 บาท
- หมวกคลุมผมใยสังเคราะห์ 2 ห่อๆละ 100 ชิ้น ราคา 300 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- หวีสางเหาสแตนเลส อันละ 130 บาท จำนวน 8 อัน เป็นเงิน 1,040 บาาท เป็นเงิน 1,040.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,180.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคเหาลดน้อยลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์


นางสาวขนิษฐา กิจเจริญ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต