โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กเล็ก
    1.1.2 เพื่อให้เด็กเล็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน และทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไขและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน หรือทุพโภชนาการได้รับการดูแลแก้ไขและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 114 คน
    ครูและผู้ดูแลเด็ก จำนวน 14 คน ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวน 50 คน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ จำนวน 50 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประเมินโภชนาการ
    - ดำเนินการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงเด็กเล็กเดือนเว้นเดือน
    - บันทึกผลน้ำหนักส่วนสูงในสุมดทะเบียนเด็กพร้อมแจ้งพ่อแม่ทราบและบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดทำทะเบียนเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน และเด็กที่มีน้ำหนักน้อยหรือผอม แยกเป็นการเฉพาะ
    - กิจกรรมที่1จัดอบรมให้ความรู้ครูและผู้ปกครองด้านโภชนาการ - ภาวะทุพโภชนาการ การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
    - กิจกรรมที่2จัดหานมและไข่เพิ่มเติมสำหรับเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) และโรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์
    - ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็ก เดือนละ 1 ครั้งจนครบ 3-6 เดือนและแนะนำพ่อแม่ให้ดำเนินการต่อเนื่อง
    - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินโครงการพร้อมแนบรายงานส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 38,420.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดำเนินงาน จำนวน 115 คน คนละ 25 บาท/มื้อ เป็นเงิน 2,875.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ600×3ชั่วโมง×1คน เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ไข่สำหรับเด็ก 23 คน ๆ ละ 30 ฟอง/เดือน ฟองละ 4 บาท x 3 เดือน เป็นเงิน 8,280.00 บาท
- นมจืด สำหรับเด็ก 23 คน ๆ ละ 9 กล่อง/สัปดาห์ กล่องละ 10 บาท x 12 สัปดาห์ เป็นเงิน 24,840.00 บาท
- ค่ากระดาษ A4ทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รีม เป็นเงิน 125.00 บาท
- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด120×240ซม. เป็นเงิน 500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 38,420.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,420.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนมีภาวะโภชนาการปกติ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต