โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูหรือผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและสามารถประเมินพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
    1.1.2 เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
    1.1.3 เพื่อให้เด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล้าช้าได้รับการส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและกระตุ้นพัฒนาการให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อให้ได้รับการรักษาและคำแนะนำได้อย่างถูกต้อง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
    - ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 46 คน - ครูและผู้ดูแลเด็ก 14 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ
    - ประสานงานวิทยากร
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
    - จัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการทดแทนของเก่าหรือหาเพิ่มเติมไว้ประจำศูนย์เด็กเล็ก
    - ครูและผู้ดูแลเด็กร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าระวังและประเมินพัฒนาการเด็กทุกเดือน หากสงสัยพัฒนาการล่าช้าให้ส่งพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อคัดกรอง
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 29 ธันวาคม 2561

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 15,605.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดำเนินงาน จำนวน 37 คน คนละ 25 บาท/มื้อ เป็นเงิน 925.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย1 ชั่วโมงละ600บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าคู่มือประเมินDSPM เล่มละ40×37เล่ม เป็นเงิน 1,480.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ประเมินและการกระตุ้นพัฒนาการDSPM ( 0 - 6 ปี) ชุดละ 3000×3ชุด เป็นเงิน 9,000.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,605.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต