โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    สุขภาพช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพกายที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากช่องปากเพียงอยางเดียว แต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วย ยกตัวอย่างเช่นโรคฟันผุซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบได้ทั่วไป ก็มีปัจจัยร่วมหลายๆอย่าง ที่ส่งเสริมให้เกิดโรคนอกเหนือไปจากเชื้อโรคในช่องปาก เช่นอาจมาจากตัวบุคคลเองที่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและการทำความสะอาดช่องปากของตนเอง การอยูในครอบครัวที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ หรือสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการใส่ใจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้สื่อโฆษณาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็มีอิทธิพลอย่างมากในังคมปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่างๆล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิดโรคได้เช่นกัน ดังนั้น หากเราวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนพร้อมกับสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ในรูปแบบที่เหมาะสมให้กับเด็กๆนั้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นว่าเรื่องของทันตสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้งปรับเปลี่ยนปลูกฝังพฤติกรรม อาจจะทำให้ปัญหาสุขภาพช่องปากโดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนก็จะมีสุขภาพดีอีกด้วย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) จึงได้คิดที่จะกระตุ้นความสนใจและให้ความรู้เรื่องทันตอนามัย เรื่องสุขภาพช่องปากมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่สนุกเน้นการมีส่วนร่วมสอดแทรกไปกับการให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวและยากยิ่งที่จะคิด และเพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนและผู้ใกล้ชิดต่อไป

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
    1.1.2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายแปรงฟันได้ถูกต้อง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    - เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) จำนวน 25 คน - ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 25 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประชุมหารือและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ
    - ประสานงานวิทยากร
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ให้กับผู้ปกครองและเด็กเล็ก โดยวิทยากร ดังนี้ 1.หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะในช่องปาก จำนวน 1 ชั่วโมง 2.การดูแลสุขภาพช่องปาก จำนวน 1 ชัวโมง 3.การแปรงฟันอย่างถูกวิธี/การแปรงฟันแห้งและฝึกปฏิบัติจริง
    - ครูพี่เลี้ยงนำเด็กเล็กแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง
    - ประสานทันตภิบาลจากหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 4,325.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมายและวิทยากร จำนวน 51 คน คนละ 25 บาท/มื้อ เป็นเงิน 1,275.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วงโมงละ600×3ชั่วโมง×1คน เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ประกอบการสอนแปรงสีฟันและยาสีฟันเด็ก จำนวน 25 คน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,325.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,325.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์) มีฟันผุลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
         7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)


นายสันทัด ปล่องทอง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายสันทัด ปล่องทอง
คนที่ 2 นางสุจิตรา สาธุรัตน์
คนที่ 3 นางสาวฤทัย ดำรงค์ไชย