โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกินและส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมในเด็กก่อนวัยเรียน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินมีความรู้ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินได้รับการเฝ้าระวังและดูแลที่เหมาะสม
    1.1.3 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเกิน มีน้ำหนักตัวลดลง
    1.2.2 ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี
    1.2.3 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    เด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 32 คน ผู้ปกครอง 32 คน ครูและบุคลากร 17 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุกประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ดำเนินการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงเด็กนักเรียนทุกเดือน
    - จัดกิจกรรมอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน
    - จัดกิจกรรมกายด้วยการเต้นแอโรบิค, เต้นไลน์แดนซ์ และ ฮูล่าฮูป ในช่วงเช้า
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 29 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 29 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 29 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 31,140.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร1คน 600 บาท จำนวน 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 ม.* 2.50 ม. เป็นเงิน 490.00 บาท
- ค่าจ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรม 32 เล่มๆละ 25 บาท เป็นเงิน 800.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 4,340.00 บาท
กิจกรรมที่ 2 การออกกำลังกาย
- ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรม 3 คน ๆละ 300 บาท/ชั่วโมง จำนวน 36 ครั้ง เป็นเงิน 10,800.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ ฮูล่าฮุป จำนวน 32 อัน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 16,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 26,800.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,140.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. นักเรียนในโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ เพื่อสุขภาพที่ดี (อารมณ์ ออกกำลังกาย อาหาร)
    2. บุคลากรและนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน มีน้ำหนักลดลง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์


นางเจริญศรี บุญสกุล ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ครู รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต