โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    ปัจจุบันยังมีการค้นพบว่า เด็กพิเศษ หรือเด็กที่ครอบคลุม 4 โรค ได้แก่ โรคสมาธิสั้น ออทิสติก ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder) และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ยังหลงเหลืออยู่ในการเรียนแบบปกติ ซึ่งในความหมายของกรมสุขภาพจิต และสถาบันแพทย์ ที่ต้องการสื่อสารนั้น ไม่ใช่เรื่อง "เลวร้าย หรือ "รุนแรง" แต่เพราะการหลงเหลืออยู่นั้น หมายถึง นักเรียนที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการดูและพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่นั่นเอง ดังนั้น การคัดกรองนักเรียนจึงมีความสำคัญอย่างมากปัญหานี้ไม่สามารถ "ทิ้ง"​ ให้เป็นภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ เพราะทั้ง 3 ฝ่ายอันได้แก่ ผู้ดูแล (พ่อแม่-ผู้ปกครอง ครู) และแพทย์ คือ 2 กลุ่มหลักที่ต้องประสานความร่วมมือ ในการช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มนี้ เพื่อให้เติบโตในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ เหมือนเด็กๆ ปกติทั่วไป เพราะการคัดกรองนักเรียน นอกจากมีเป้าหมายในการช่วยพัฒนาความสามารถแล้ว "สภาพจิตใจ" ของนักเรียนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดวงกมล ได้คัดกรองเบื้องต้น พบนักเรียนที่มีความพิเศษทางการเรียนรู้ จำนวน 35 คน จากนักเรียนทั้งหมด 534 คน ปัญหาต่อมาที่เกิดขึ้น คือการยอมรับและในความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียนบางคนน้อยมาก เกิดจากความไม่เข้าใจ ดังนั้น จึงจัดทำโครงการ เพื่อให้ความรู้กับผู้ดูแล (ครู ผู้ปกครอง) และคัดครองนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้เกิดกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุม และสัมฤทธิ์ผลที่ดีต่อไป

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ผู้ดูแล (ครู และผู้ปกครอง)เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญา การเรียนรู้ในเด็กวัยเรียน
    1.1.2 เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความผิดปกติ และส่งต่อการรักษาให้ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
    1.1.3 เพื่อให้ผู้ดูแล (ครู และผู้ปกครอง) มีความเข้าใจถึงความผิดปกติของบุตรหลาน และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้ดูแล (ครู และผู้ปกครอง) สามารถคัดกรองความผิดปกติทางสติปัญญาและการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่พบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 64 คน
    ผู้ดูแล (คณะครูโรงเรียนดวงกมล และผู้ปกครอง) จำนวน 64 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความพิเศษทางการเรียนของนักเรียนในเบื้องต้นโดยครูประจำชั้น
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- กิจกรรมส่วนแรก
    - สำรวจนักเรียนที่มีความพิเศษทางการเรียนรู้ ในเบื้องต้น โดยครูประจำชั้น
    - ตรวจคัดกรองความพิเศษทางการเรียนรู้ของนักเรียน ในกลุ่มที่มีรายชื่อได้รับการสำรวจ
    - จัดกิจกรรม ผู้ดูแล พบคุณหมอ (ผู้เชียวชาญ) สร้างความเข้าใจที่ดีให้กับผู้ปกครองนักเรียนคัดกรองพิเศษ
    - กิจกรรมส่วนที่สอง
    - จัดการอบรมให้ความรู้ และทักษะกับผู้ดูแล ( 1 วัน) โดยวิทยากรผู้เชี่่ยวชาญ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนดวงกมล

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 12,550.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- วิทยากรผู้บรรยาย 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800.00 บาท
- วิทยากรกลุ่ม สองคนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ (ขนาด 220*180 cm) เป็นเงิน 650.00 บาท
- อาหารกลางวัน 38 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 2,850.00 บาท
- อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท (ผู้ดูแล) เป็นเงิน 1,900.00 บาท
- ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ ตรวจคัดกรองนักเรียน 35 คน ๆ เป็นเงิน 1,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 12,550.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,550.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กที่มีความผิดปกติได้รับการแก้ไขปัญหาความผิดปกติและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนดวงกมล
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
         7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนดวงกมล


นายเดช จงรักพงศ์เผ่า ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดวงกมล

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
คนที่ 2 นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์
คนที่ 3 นางสาวจิดาภา ดิงเกษ