โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
       ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หมู่ 2 ปี 2562

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    ปัจจุบันปัญหาสุขภาพคนไทยเกิดจากโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา ส่งผลให้ประสบปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย ต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ของโรค พบว่าสาเหตุการตายส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เกิดจากโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง ปีละกว่า 97,900 คน ขณะที่คนไทยต้องกินยาสูงปีละ 47,000 ล้านเม็ด สาเหตุหลักของโรคเรื้อรังส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เกิดจากพฤติกรรม อาทิ กินอาหารไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวเกิน สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินอาหารไม่เหมาะสม เช่น หวาน มัน เค็ม (ผลการวิจัยจากกรมอนามัย ปี 2554 ) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่เน้นการสร้างเสริม ป้องกันการเกิดโรค ลดพฤติกรรมเสี่ยง ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ในการเว้นปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ความเครียด อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง การใช้ยาถูกต้อง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถูกต้อง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องการดูแลตนเองมากขึ้น
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 80 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
     ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต และโรคเบาหวาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและทีมโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เพื่อวางแผนดำเนินงานตามกิจกรรม
    - เขียนโครงการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยการวัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้วตรวจหาค่าน้ำตาล วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูงตรวจสมรรถภาพการมองเห็น และตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
    - ให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และการรับประทานยา โดยพยาบาลวิชาชีพ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    - ฉายวิดีทัศน์ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง โรคอื่นๆ และจัดลำดับคิวการตรวจ การรับยา และให้คำแนะนำการบริการด้านต่าง ๆ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 28,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน คนละ 25 บาท x 12 ครั้ง เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเช่น กระดาษ A4 max คลิปหนีบกระดาษ ดินสอ ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าแผ่นเจาะน้ำตาล กล่องละ 625 บาท จำนวน 25 ชิ้น/กล่อง จำนวน 24 กล่อง เป็นเงิน 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
    2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้เรื่องโรค การดูแลตนเอง และการใช้ยาอย่างถูกต้อง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
         7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนย์บริการสาธารณสุข 2


นางสาวศุฐินันท์ เลื่อนแป้น ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 2

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นางสาวศุฐินันท์ เลื่อนแป้น
คนที่ 2 นายภัทรพล ภูคุ้มจันอัด
คนที่ 3