โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3 ปี 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพ เดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 150 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 3

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครรังสิต ในการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว การคำนวนค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การออกกำลังกาย และการให้ความรู้ด้านสุขภาพ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 13 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 13 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์ )

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 151,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
เดือนตุลาคม 2561 ให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุกับอาการปวดหลัง โดยนักกายภาพบำบัด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 150 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม ตลอดปีงบประมาณ เป็นเงิน 6,200.00 บาท
- เดือนพฤศจิกายน 2561 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือล็อคด้วยสิ่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คน ๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 51,100.00 บาท
เดือนมกราคม 2562 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปากและตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตะภิบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือล็อคด้วยสิ่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 39,900.00 บาท
เดือนมีนาคม 2562 ให้ความรู้ตรวจสุขภาพในช่องปาก โดยทันตแพทย์ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
เดือนพฤษภาคม 2562 ให้ความรู้เรื่องการนวดผ่อนคลาย โดยแพทย์แผนไทย
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
เดือนมิถุนายน 2562 ให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ โดยพยาบาลวิชาชีพ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
เดือนสิงหาคม 2562 ให้ความรู้เรื่องโรคตามฤดุกาล โดยพยาบาลวิชาชีพ
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 150 คน ๆ ละ 75 บาท เป็นเงิน 11,250.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 คนๆละ25 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
รวมเป็นเงิน 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชิวิตในด้านต่าง ๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 3


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 3

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต