โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      สร้างแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    เนื่องด้วยปัญหายาเสพติดยังคงมีเเนวโน้มแพร่ระบาดในปรเทศกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ดังนั้น จึงถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระดมสรรกำลังจากทุกหน่วยงาน องค์กร และแกนนำสภาเด็กและเยาวชนในเขตพื่นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเยาวชนและลดระดับความรุ่นแรงของสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบายยาเสพติดของประเทศ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสร้างแกนนำช่วยป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและห่างไกลยาเสพติด
    1.1.2 เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    1.1.3 แกนนำเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ การป้องกันการหลีกเหลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มแกนนำที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
    1.2.2 ร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มแกนนำได้รับรู้รับทราบปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดได้
    1.2.3 ร้อยล่ะ ๗๐ ของกลุ่มแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ มีความพึงพอใจระดับดีมากและดี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน
    เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต อายุ13-15ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- จัดทำโครงการสร้างแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
    - ขออนุมัติโครงการฯ
    - ประสานวิทยากร สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย
    - จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
    - จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อมุ่งสู่แกนนำที่เข้มแข็ง
    - จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด
    - จิัดกิจกรรมป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดกลุ่มสัมพันธ์
    - ติดตามและประเมินผล โดยสังเกตจากการทำกิจกรรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 24,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าวิทยากรกลุ่มจำนวน 5 คน ๆละ 1 ชั่วโมง ๆละ1200 เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน100คนๆละ2มื้อๆละ25บาท เป็นเงิน 5,000.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน100 คนๆละ1มื้อๆละ75บาท เป็นเงิน 7,500.00 บาท
- ค่าไวนิล โครงการฯ ขนาด ยาว3เมตร กว้าง 3 เมตร เป็นเงิน 1,500.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม เช่น กระดาษA4 กระดาษแข็งขนาดใหญ่ ปากกาสีแดง น้ำเงิน สีเมจิ 12 สี กระดาษฟลิปชารจและอุปกรณ์เล่นเกมส์ กาวทากระดาษ เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ ๗๐แกนนำ เยาวชนได้มีความรู้ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดและสามารถสร้าง ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กเยาวชนในเรื่องยาเสพติด
    2. สามารถพัฒนาแกนำให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับ เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขแลยาเสพติด
    3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและสามารถนำไปถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดลงในชุมชนได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  สภาเด็กและเยาวชน นครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
          

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)สภาเด็กและเยาวชน นครรังสิต


นายจอนนี่ เพ็ชรสันทัด ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนนครรังสิต

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายจอนนี่ เพ็ชรสันทัด
คนที่ 2 นายจารุเดช อ้นอมร
คนที่ 3 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สุกรี