โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ นอกจากนี้โรงเรียน ผู้สูงอายุยังเกิดจากแนวคิดในการเสริมสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อการเรียนรู้ การ พัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและ ภาคีเครือข่าย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดำเนินชีวิต อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย สามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุในชมรมและชุมชนต่อไปได้
    1.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจริงภาคสนามกับ ชมรมผู้สูงอายุ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 65 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ ฯ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและ มอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - เปิดเรียน โดยการอบรมและฝึกปฏิบัติ สัปดาห์ละ 1 วัน แบ่ง เป็น 2 เทอม รวมเน้นสาระความรู้และกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบ หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต อารมณ์ สังคม กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องนิลุบล ชุมชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ธัญบุรี ศูนย์พึ่งพิงสุนัขคลอง 12

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 471,025.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน ๆละ 25 บาท ( 35 วัน) เป็นเงิน 56,875.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม 65 คน ๆละ 75 บาท ( 6 วัน ) เป็นเงิน 29,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 86,125.00 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร รายละเอียดดังนี้
- วิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท(1,200 บาท/วัน รวม 33 ครั้ง) เป็นเงิน 39,600.00 บาท
- วิทยากรกลุ่มละ 1 คน แบ่ง 3 กลุ่มๆละ 2 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (7,200 บาท/วัน รวม 33 ครั้ง) เป็นเงิน 237,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 277,200.00 บาท
วิทยากรสำหรับการเรียนคอมพิวเตอร์
- วิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท (รวม 2 ครั้ง) เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- วิทยากรกลุ่มละ 1 คน คน จำนวน 3 กลุ่มๆ ละ 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท (14,400 บาท 2 ครั้ง) เป็นเงิน 28,800.00 บาท
- ค่าทำกระเป๋า 65 ใบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 19,500.00 บาท
- ค่าเช่าห้องคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ดูแล เป็นเงิน 12,000.00 บาท
- ค่าเช่ารถบัส/รถตู้ในการฝึกอบรมนอกสถานที่ เป็นเงิน 15,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น ถ่ายเอกสาร สมุด ปากกา กระดาษ อุปกรณ์จัดบอร์ดความรู้ และอื่นๆ เป็นเงิน 25,000.00 บาท
- ค่าตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 5,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 107,700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,025.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกาย จิต อารมณ์ และสังคม สามารถทำประโยชน์ ต่อผู้อื่นต่อไปได้
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้ และการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
         7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนครรังสิต

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นายชั้น รักสูงเนิน
คนที่ 2 นางจุฑารัตน์ เมืองปฐม
คนที่ 3 นางรัตนาภรณ์ เนตรครุธ