โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุหมู่5

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเกินร้อยละ10 ของประชากร ทำให้เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเจริญทางการแพทย์สาธารณสุข ทำให้มีชีวิตยืนยาวขึ้น วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตประกอบ กับบางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง ดังนั้นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และการได้รับความรู้ ด้านสุขภาพจากบุคลากร สาธารณสุข เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่เป็น ภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายมีกิจกรรมสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับดี - ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่5

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังนี้
    - เดือนตุลาคม 61 ให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุกับอาการปวดหลัง โดยนักกายภาพ
    - เดือนพศจิกายน 61 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
    - เดือนมกราคม 62 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพในช่องปาก โดยทันตภิบาล
    - เดือนกุมภาพันธ์ 62 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
    - เดือนมีนาคม 62 ให้ความรู้เรื่องโรคที่พบบ่อย โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    - เดือนพฤษภาคม 62 ให้ความรู้เรื่องการนวดผ่อนคลาย โดยแพทย์แผนไทย
    - เดือนมิถุนายน 62 ให้ความรู้เรื่องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ และเดือนสิงหาคม 2562 ให้ความรู้เรื่องโรคตามฤดูกาล โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 25 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข5 (อนุกูลธัญกิจอุปถัมภ์)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 72,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
เดือนตุลาคม 2561 ให้ความรู้เรื่องผู้สูงอายุกับอาการ ปวดหลัง โดยนักกายภาพ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 70 คนๆละ50 บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 10,500.00 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2561 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 70 คนๆละ 50บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 12,900.00 บาท
เดือนมกราคม 2562 ให้ความรู้สุขภาพในช่องปาก โดยทันตภิบาล
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้ความรู้เรื่องการบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 3 ชั่่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม 70 คนๆละ 50บาท เป็นเงิน 3,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 12,900.00 บาท
เดือนมีนาคม 2562 ให้ความรู้เรื่องโรคที่พบบ่อย โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
เดือนพฤษภาคม 2562 ให้ความรู้เรื่องการนวดผ่อนคลาย โดยแพทย์แผนไทย
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
เดือนมิถุนายน 2562 ให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ โดยวิทยากรเชี่ยวชาญ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆละ 3 ชั่่วโมงๆละ 400 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 8,200.00 บาท
เดือนสิงหาคม 2562 ให้ความรู้เรื่องโรคตามฤดูกาล โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม70คนๆละ25บาท เป็นเงิน 1,750.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน70คนๆละ75บาท เป็นเงิน 5,250.00 บาท
รวมเป็นเงิน 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่5
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
         7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่5


นาง สำอางค์ ศิลารักษ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่5

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นาง สำอางค์ ศิลารักษ์
คนที่ 2 นางเกษร โทสวัสดิ์
คนที่ 3 นายไพศาล สายหอม