โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรงและร่าเริง
    1.1.3 ลดภาวะการใช้จ่ายเงินไปกับการรักษาการเจ็บป่วย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 คาดว่า ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    1.2.2 คาดว่า ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับดีและดีมาก
    1.2.3 คาดว่า ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีความสุขสามารถนำไปใช้ได้จริง
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    เป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธานและกรรมการดำเนินงาน
    - เชียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- แบ่งหน้าที่ของกรรมการตามความเหมาะสม
    - ประสานและประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์ออกกำลังกายด้วยวิธีการเต้นSalsa - Bachata
    - ประสานงานวิทยากรเพื่อกำหนดตารางการสอน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องลีลาศชั้น 10 อาคารจอดรถของเทศบาลนครรังสิต - วันพุธ 13.00 - 15.00 - วันพฤหัสบดี 13.00 - 15.00 - วันศุกร์ 13.00 - 15.00

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 1คน ชั่วโมงละ 300 รวม 138 ชั่วโมง เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกาแฟ้มซองใส่เอกสาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกและประชาชนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
    2. สมาชิกและประขาชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
    3. สมาชิกมีการช่วยเหลือกัน มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นไม่เป็นภาระของครอบครัว
    4. สมาชิกสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำกาย ด้วยท่าต่างๆ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่ม Salsa - Bachata เพื่อสุขภาพ


นาง มณฑิรา ภูสาหัส ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มSalsa - Bachataเพื่อสุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต