โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      อนุรักษ์รำไทยสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายที่่่เหมาะสม
    1.1.2 เพื่่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    1.1.3 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการออกกำลังกายที่่่่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย พึงพอใจดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
     ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่่่อขออนุัมติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- แบ่งหน้าที่ของกรรมการตามความเหมาะสม
    - ประสานและประชาสัมพันธ์ผู้ที่ประสงค์ออกกำลังกายด้วยรำไทย
    - ประสานงานวิทยากร เพื่อกำหนดตารางการสอน
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ชั้น 9 อาคารจอดรถ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครรังสิต ห้องนาฏศิลป์ ทุกวัน พฤหัส ศุกร์ และเสาร์ เวลา 0900-1000 น.

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 1คน ชั่วโมงละ 300 รวม 138 ชั่วโมง เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 42,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. การออกกำลังกายจะสามารถควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
    2. ห่างไกลโรคอัลไซร์เมอร์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ นาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) รำไทย

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ นาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต


นางอรพิณ ริจนา ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ นาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต