โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายแบบ body combat

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน ทั้งยังบริหารการหายใจ ปอด และกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
    1.1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้บริหารทุกส่วนของร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง บริหารข้อต่อต่างๆให้คล่องตัว
    1.1.3 เพื่อเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงยังช่วยให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า สดชื่น นำมาสู่อารมณ์ที่ดี ปลอดโปร่ง หลังออกกำลังกาย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนและจัดทำประชุมเพื่อหาข้อสรุปโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผน ดำเนินงานและหมอบหมายผู้ดำเนินงานและประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Body Combat
    - กิจกรรมออกกำลังกายตามแนวทางของ Body Combat ทุกวันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 44,050.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน 1 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 600.00 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 2 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ600 บาท เป็นเงิน 3,600.00 บาท
- ค่าอาหารว่าง 50 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 2,500.00 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ75 บาท เป็นเงิน 3,750.00 บาท
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 112 ชมๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 33,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,050.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สมส่วน
    2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงเรียนสายปัญญารังสิต
    7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
     7.4.3.9 อื่นๆ(ระบุ) ออกกำลังกาย body combat

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงเรียนสายปัญญารังสิต


นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต