โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เต้นแอโรบิคชุมชนบ้านฟ้าลากูน

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกาย
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการอย่างสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 45 คน
     ในเขตเทศบาลนครรังสิต สมาชิกบ้านฟ้าลากูนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมออกก าลังกาย สัปดาห์ละ 2 วนัๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุก วนัเสาร์ และ อาทิตย ์ เวลา 18.30 – 19.30 น. รวม 85 ชั่วโมง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้านฟ้าลากูนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้สวนสาธารณะ และจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปการทำ โครงการ
    - นำข้อมูลสุขภาพมาวางแผนดำเนินโครงการฯ
    - เขียนโครงการนำเสนออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการอบรม
    - ดำเนินกิจกรรมเต้นแอโรบิค จำนวน 85 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน เสาร์และอาทิตย์ เวลา 17.00 – 18.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 26,500.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย ชั่วโมงละ 300 บาท จำนวน 85 ครั้ง เป็นเงิน 25,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,500.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
    2. ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างถูกต้อง
    3. ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน
     7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มชุมชนบ้านฟ้าลากูน


นายอนันต์ ยศพลวัฒน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชุมชนบ้านฟ้าลากูน

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต