โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      แอโรบิคเพื่อสุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรม มีสุขภาพดีด้วยแอโรบิค
    1.1.2 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ ของสมาชิก และประชาชนทั่วไป
    1.1.3 เพื่อให้สมาชิก และประชาชนทั่วไป มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน
    1.1.4 เพื่อให้สมาชิก และประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
    1.1.5 เพื่อให้สมาชิก และประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะได้
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการออกกำลังกาย
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.3 ร้อยละ 85 ของสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเกิดความสามัคคี
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
    ประชาชนในเขตชุมชนหมู่ 5และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อลงมติทำโครงการฯ ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2561
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการอนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผนดำเนินงาน และมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานงานกับครูผู้นำการออกกำลังกาย และสถานที่ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - ดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค จำนวน 138 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง
    - ทุกวันอาทิตย์, วันจันทร์, และวันอังคาร
    - ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 14 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ บริเวณลานปูนหน้า โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ซอยรังสิต-นครนายก54 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกา เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกฯ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
    2. สมาชิกฯ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคได้อย่างถูกต้อง
    3. สมาชิกฯ ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข
    4. สมาชิกฯ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมในโครงการ เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมคนรักษ์สุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายด้วยแอโรคบิค

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมคนรักษ์สุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์


นางกัลยารัตน์ อาจมาก ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมคนรักษ์สุขภาพชุมชนเปรมปรีดิ์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต