โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพด้วยการลีลาศ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ
    1.1.3 เพื่อให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมาย มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดี
    1.2.3 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรมใน ระดับดี- ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต เวลา จันทร์ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าท่ี่กองสาธารณสุขขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมวางแผนดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานกับวิทยากร และสถานที่ ท่ีใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยการเต้นลีลาศประกอบเพลง สัปดาห์ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น.-14.00 น. วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 10.00 น. - 11.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ห้องโถง ชั้น 10 ด้านอาคารจอดรถ

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 1คน ชั่วโมงละ 300 รวม 138 ชั่วโมง เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกาแฟ้มซองใส่เอกสาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพแข็งแรง สนใจการออกกำลังกายมากขึ้้น
    2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรักใคร่สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ มากขึ้น

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมลีลาศสุขภาพเทศบาลนครรังสิต กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) การลีลาศประกอบเพลง

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมลีลาศสุขภาพเทศบาลนครรังสิต กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


นายชั้น รักสูงเนิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมลีลาศสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต