โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ออกกำลังกายห่างไกลโรคด้วย Line Dance

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
    1.1.2 เพื่อให้สมาชิกรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    1.1.3 เพื่อให้สมาชิกมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    สมาชิกเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต ได้ออกกำลังกาย วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น.

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเพื่อขอคำปรึกษา
    - ประชุมกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตเพื่อเลือกประธานและคณะกรรมการดำเนินการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม Line Dance เทศบาลนครรังสิต
    - ดำเนินการตามโครงการ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ อาคารจอดรถชั้น 10 เทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 1คน ชั่วโมงละ 300 รวม 138 ชั่วโมง เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมเช่นกระดาษเอ4 ปากกาแฟ้มซองใส่เอกสาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ร้อยละ 80ของสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
    2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มคนรักการออกกำลังกายเทศบาลนครรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกาย ไลน์แดนซ์

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มคนรักการออกกำลังกายเทศบาลนครรังสิต


นางจารุวรรณ สนม ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มคนรักการออกกำลังกายเทศบาลนครรังสิต

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต