โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      Modern Dance เพื่อสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องภายใต้คำแนะนำของผู้นำการออกกำลังกายผู้มีประสบการณ์
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสามัคคี มีสังคมที่ดีและกว้างขึ้น
    1.1.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และหันมาใส่ใจรักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น
    1.1.5 เพื่อให้ประชาชนผู้ร่วมโครงการเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแก่บุคคลภายในชุมชน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในกิจกรรมอยู่ในระดับดี-ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตจำนวนอย่างน้อย 20 คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนสำหรับโครงการต่อเนื่องและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุปในการทำโครงการ
    - เขียนโครงการเพื่อนำเสนอในการอนุมัติจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ
    - ประสานงานกับผู้นำการออกกำลังกายและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
    - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
    - ประชาสัมพันธ์โครงการ
    - ดำเนินโครงการ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ทุกวันพุธ 13.00-14.00 น. วันพฤหัสบดี 14.30-15.30 น. และวันศุกร์ 13.00-14.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ หอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี ห้องประชุมชั้น 3

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น ปากกา กระดาษ ซองใส่เอกสาร แฟ้มใส่เอกสาร ฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้นำการออกกำลังกาย
    2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ
    3. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สามัคคี มีสังคมที่ดีและกว้างขึ้น
    4. ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และใส่ใจรักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น
    5. ประชาชนผู้ร่วมโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักสุขภาพและการออกกำลังกายแก่บุคคลภายในชุมชน

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มคนรักการออกกำลังกาย Modern dance
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) Modern dance การออกกำลังกายแบบร่วมสมัย โดยการผสมผสานศิลปะการเต้นรำแขนงต่างๆ เข้าด้วยกัน มีความหลากหลายโดยหวังให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อและรู้สึกมีความสุขไปกับการออกกำลังกาย

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มคนรักการออกกำลังกาย Modern dance


นางสาวจงกลพรรณ เรือนนาค ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มคนรักการออกกำลังกาย Modern dance

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต