โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      การรำพัดกังฟูเพื่อสุขภาพ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆและเยาวชนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพ
    1.1.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก๊กได้อย่างถูกต้อง
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี-ดีมาก
    1.2.3 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    เด็กและเยาวชนในชุมชนต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต จำนวน ๒๐ คน

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและจัดประชุมเพื่อหาข้อสรุป การทำโครงการฯ นี้
    - นำข้อมูลสุขภาพและนำมาวางแผนดำเนินงานโครงการฯ
    - ปรึกษาพยาบาลเทศบาลนครรังสิตในการเขียนโครงการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม
    - ดำเนินกิจกรรมช่วงปิดเทอมของเด็กเด็กคือ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ และช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒-เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
    - เวลา 14.00 น.-15.30 น.ณ.สถานที่ลานจอดรถชั้น ๑๐ เทศบาลนครรังสิต
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2561
    เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุด 30 เมษายน 2562
    เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 31 พฤษภาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชั้น 9 อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิต

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 19,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำในการออกกำลังกาย 1 ท่าน ๆ ละ 48 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 14,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เช่น กระดาษ เอ4 ปากกา ฯลฯ การทำสื่อประชาสัมพันธ์ แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม อุปกรณ์ประกอบการออกกำลังกายประเภท พัดจีน ฯลฯ เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต และชุมชนใกล้เคียงมีความพึงพอใจ
    2. สมาชิกในกลุ่มร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
    3. เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครรังสิต และชุมชนใกล้เคียงมีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกาย ไทเก๊ก

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต


นางสายพิณ เป็ง ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง  ประธานกลุ่มชมรม

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต