โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อให้เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และ เด็กอนุบาล ใน 18 โรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ
    1.1.2 เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนดวงกมลชั้นอนุบาล 3 ป.1-2 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรก และเด็กนักเรียนชั้น ป.6ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 เพื่อป้องกันฟันผุ
    1.1.3 เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ของโรงเรียนดวงกมล ที่มีฟันผุได้รับการรักษาโดยการอุดฟันโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีฟันแท้ผุเพื่อยับยั้งการลุกลามของโรคและป้องกันการสูญเสียฟันแท้จากฟันผุ
    1.1.4 เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง เด็กมีสื่อวิดีโอในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 80% ของเด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และเด็กนักเรียนอนุบาล 17 โรงเรียน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    1.2.2 80% ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ป.1-2 ที่ฟันกรามแท้ซี่แรกขึ้นในช่องปากได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรก
    1.2.3 80% ของเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่ฟันกรามแท้ซี่ที่ 2ขึ้นในช่องปากได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน
    1.2.4 80% ของเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 ที่มีฟันแท้ผุได้รับการรักษาโดยการอุดฟัน
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 2421 คน
    เด็กนักเรียนประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง เด็กอนุบาลใน 18 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), โรงเรียนนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์),โรงเรียนนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนนครรังสิต (เปรมปรีดิ์),โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา , โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา , โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง, โรงเรียนอนุบาลรังสิต และกลุ่มเด็กประถมศึกษาโรงเรียนดวงกมล

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ติดต่อประสานกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และโรงเรียนที่มีเด็กอนุบาล 18 โรงเรียน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ตรวจและทาฟลูออไรด์วานิชแก่เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และเด็กนักเรียนอนุบาลใน18 โรงเรียน ปีละ 2 ครั้ง
    - เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    - ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่แรก ในเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ป.1-2 และฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 ในเด็กนักเรียนชั้นป.6
    - นำสื่อวิดีโอแจกจ่ายแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และโรงเรียนอนุบาล17 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์), โรงเรียนนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์),โรงเรียนนครรังสิต (รัตนโกสินทร์), โรงเรียนเพียรปัญญา, โรงเรียนนครรังสิต (เปรมปรีดิ์), โรงเรียนดวงกมล, โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา , โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 256,765.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ฟลูออไรด์วานิช จำนวน 4800 ซอง ๆ ละ 36.60 บาท เป็นเงิน 175,680.00 บาท
- พู่กันใช้ทาฟลูออไรด์ จำนวน 130 แพ็ค ๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 23,400.00 บาท
- ค่าวัสดุEtching gel จำนวน 3 ขวด ๆ ละ 3165 บาท เป็นเงิน 9,495.00 บาท
- ค่าวัสดุAmalgam capsule(500capsule) จำนวน 1 กระป๋อง 10500 บาท เป็นเงิน 10,500.00 บาท
- ค่าแปรง Micro Brush จำนวน 7 กล่อง ๆ ละ 290 บาท เป็นเงิน 2,030.00 บาท
- ค่าวัสดุSealant จำนวน 3 ขวด ๆ ละ 1120 บาท เป็นเงิน 3,360.00 บาท
- ค่าวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ จำนวน 1 กล่อง 2300 บาท เป็นเงิน 2,300.00 บาท
- ค่าผลิตสื่อวิดีโอมีเนื้อหาการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย เวลา 6นาที เป็นเงิน 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,765.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. เพื่อให้เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 6 แห่ง และเด็กอนุบาลใน 17 โรงเรียนได้รับการทาฟลูออไรด์ เฉพาะที่จำนวน 2,000 คน เพื่อป้องกันฟันผุ
    2. เด็กนักเรียนประถมศึกษาได้รับบริการทันตกรรมป้องกันตามความจำเป็นครอบคลุมมากขึ้น และ ที่มีปัญหาฟันแท้ผุได้รับการรักษาโดยการอุดฟัน ส่งผลให้ลดอัตราการสูญเสียฟันจากโรคฟันผุได้ในอนาคต
    3. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
    7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
     7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)โรงพยาบาลประชาธิปัตย์


นายชวลิต สังข์ประสิทธิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต