โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ดูแลสุขภาพชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่่อส่งสเริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน
    1.2.2 ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมายที่่ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
    1.2.3 ร้อยละ60 ของสมาชิกผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 180 คน
    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่่สาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เพื่่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรม
    - ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ประสานงานพยาบาลวิชาชีพเทศบาลนครรังสิต มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ และวิทยากรอื่นๆ กิจกรรมนันนาการ การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพร่างกายเบื่้้องต้น และกิจกรรมที่
    - เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 26 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ณ. ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 177,000.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
เดือนตุลาคม 2561(ผู้สูงอายุกับอาการปวดหลัง:กายภาพ)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดปีระยะเวลาดำเนินการ เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 27,000.00 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2561 (การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน2คนๆละ3ชั่วโมงๆละ400บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม จำนวน180คนๆละ50บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 29,400.00 บาท
เดือนมกราคม 2562(สุขภาพในช่องปาก:ทันตภิบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2562(การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่่งประดิษฐ์)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน2คนๆละ3ชั่วโมงๆ400บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม จำนวน180คนๆละ50บาท เป็นเงิน 9,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 29,400.00 บาท
เดือนมีนาคม 2562 (โรคที่พบบ่อย:พยาบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
เดือนพฤษภาคม 2562 (การนวดผ่อนคลาย:แพทย์แผนไทย)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท
เดือนมิถุนายน 2562 (เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
- ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน1คน3ฃั่วโมงๆละ400บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 19,200.00 บาท
เดือนสิงหาคม 2562(โรคตามฤดูกาล:พยาบาล)
- ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ75บาท เป็นเงิน 13,500.00 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน180คนๆละ25บาท เป็นเงิน 4,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 18,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,000.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์ 200


นายไพบูลย์ พาณิชย์เจริญรัตน์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุรัตนโกสินทร์200

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต