โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

pic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2562

ส่วนที่ 1 : รายละเอียด
    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรโครงสร้างทางอายุของประชากรแสดงด้วยสัดส่วนของประชากรในวัยต่างๆ เมื่อจำแนกประชากรออกเป็นกลุ่มอายุ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน(อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในพ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในพ.ศ.2583 และที่น่าสังเกต คือ ในปีพ.ศ.2560 จะเป็นปีที่คาดว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วนของประชากรวัยสูงอายุ จากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – พ.ศ.2583พบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุนี้ จะสะท้อนถึงการนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สำหรับแนวโน้มประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 3.3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.7 เพิ่มขึ้นเป็น11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 59.8 ในปี 2583 ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวโน้มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 เทศบาลนครรังสิต เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ ช่วงวัยพึ่งพิง ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่1 ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความรู้ด้านสุขภาพ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
    1.2.3 ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความพึงพอใจ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 55 คน
    ผู้สูงอายุหมู่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุนัดประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและประสานงานกับ พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน และการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 26 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 26 ตุลาคม 2561
    เริ่มวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 27 พฤศจิกายน 2561
    เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2562 สิ้นสุด 28 มกราคม 2562
    เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุด 27 กุมภาพันธ์ 2562
    เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 27 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 27 พฤษภาคม 2562
    เริ่มวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สิ้นสุด 27 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข1(ชุมชนสินสมุทร)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 58,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- 1. กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2561สอนสุขศึกษาเรื่องผู้สูงอายุกับอาการปวดหลัง สอนโดยนักกายภาพบำบัด ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น กระดาษเอ 4 ถ่านใส่ไมค์ลอย แฟ้มซองใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- 2.กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 2.3 ค่าวิทยากร 2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม55 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- 3.กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง สุขภาพในช่องปาก สอนโดยทันตภิบาลทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 3.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 4.กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 4.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 4.3 ค่าวิทยากร 2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม55คนๆละ50บาท เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- 5.กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง โรคที่พบบ่อยสอนโดยพยาบาลวิชาชีพของเทศบาลนครรังสิตทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 5.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 6.กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง การนวดผ่อนคลายสอนโดยแพทย์แผนไทย เทศบาลนครรังสิตทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 6.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 6.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 7.กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 7.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 7.3 ค่าวิทยากร 1 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- 8.กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง โรคตามฤดูกาล สอนโดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 8.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
รวมเป็นเงิน 58,250.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,250.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
    3. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
         7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1


นางสาวปิยวรรณ์ มัยสิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 1

 

ชุดผู้ดำเนินโครงการ
คนที่ 1 นางสาวปิยวรรณ์ มัยสิน
คนที่ 2 นางไพรัตน์ อำนวยชัย
คนที่ 3 นางลัดดา อัมพร