โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2562

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ด้านสุขภาพ มีการรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความรู้ด้านสุขภาพ
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้สังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
    1.2.3 ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุที่มาชมรมได้รับความพึงพอใจ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 55 คน
    ผู้สูงอายุหมู่ 1 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานงานกับพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) ประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุนัดประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
    - ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนดำเนินงานตามข้อมูล
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและประสานงานกับ พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่
    - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ตามโครงการ
    - ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในชุมชน และการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2563
    เริ่มวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุด 27 พฤศจิกายน 2561
    เริ่มวันที่ 28 มกราคม 2562 สิ้นสุด 28 มกราคม 2562
    เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุด 27 กุมภาพันธ์ 2562
    เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2562 สิ้นสุด 27 มีนาคม 2562
    เริ่มวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 27 พฤษภาคม 2562
    เริ่มวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สิ้นสุด 27 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์บริการสาธารณสุข1(ชุมชนสินสมุทร)

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 58,250.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- 1. กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2561สอนสุขศึกษาเรื่องผู้สูงอายุกับอาการปวดหลัง สอนโดยนักกายภาพบำบัด ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น กระดาษเอ 4 ถ่านใส่ไมค์ลอย แฟ้มซองใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- 2.กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 2.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 2.3 ค่าวิทยากร 2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม55 คนๆ 50 บาท เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- 3.กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง สุขภาพในช่องปาก สอนโดยทันตภิบาลทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 3.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 4.กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562การบริหารนิ้วมือด้วยสิ่งประดิษฐ์ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 4.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 4.3 ค่าวิทยากร 2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 2,400.00 บาท
- 4.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม55คนๆละ50บาท เป็นเงิน 2,750.00 บาท
- 5.กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง โรคที่พบบ่อยสอนโดยพยาบาลวิชาชีพของเทศบาลนครรังสิตทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 5.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 6.กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง การนวดผ่อนคลายสอนโดยแพทย์แผนไทย เทศบาลนครรังสิตทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 6.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 6.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 7.กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2562เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 7.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 7.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
- 7.3 ค่าวิทยากร 1 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 1,200.00 บาท
- 8.กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2562สอนสุขศึกษาเรื่อง โรคตามฤดูกาล สอนโดยพยาบาลวิชาชีพ เทศบาลนครรังสิต ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คนๆ 25 บาท เป็นเงิน 1,375.00 บาท
- 8.2 ค่าอาหารกลางวัน 55 คนๆ 75 บาท เป็นเงิน 4,125.00 บาท
รวมเป็นเงิน 58,250.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท

รวมเป็นเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,250.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
    2. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม
    3. สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ
     7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ 

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1


นางสาวปิยวรรณ์ มัยสิน ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 1

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต