โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      200 ปี สุขภาพดีด้วยไลน์แดนซ์

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ ภายใต้ผู้ให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อให้ประชาชนหันมาเอาใจใส่ ดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น
    1.1.3 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    1.1.4 เพื่อลดอัตราและป้องกันการเกิดโรค เช่นไขมันในเส้นเลือด ความดัน เบาหวานและหัวใจ เป็นต้น
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี – ดีมาก
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
     เป็นประชาชนในชุมชน ม.รัตนโกสินทร์ฯ และใกล้เคียง

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- สำรวจความต้องการของประชาชนที่อาศัยในชุมชนและใกล้เคียงที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกชมรมแอโรบิค โดยการประชุมเพื่อระดมความคิดและหาข้อสรุปการจัดทำโครงการ
    - เขียนโครงการและนำเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน การดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงานตามโครงการ
    - ประสานวิทยากรและสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมตามโครงการ
    - สรุปผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ลานแอโรบิค 200 ปี (ซอย 11/1) หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลหลังเก่า วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.30 - 18.30 น.

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าป้ายไวนิลและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพดีแข็งแรง
    2. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาจิตใจก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่ม สุขภาพดีมีสุข 200 ปี
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกาย ไลน์แดนซ์

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่ม สุขภาพดีมีสุข 200 ปี


นางวรรณภา ดำสวัสดิ์ ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม 200 ปี รักษ์สุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต