โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สามวัย

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่่มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก และประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง ร่าเริง
    1.1.3 ลดภาวะการใช้จ่ายเงินกับการรักษาการเจ็บป่วย
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 70 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
    1.2.2 ร้อยละ 75 ของสมาฃิกเข่าร่วมกิจกรรมพึงพอใจ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประฃาชนในเขตเทศบาล นครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขขอคำปรึกษา
    - ประฃุมกลุ่มเพื่อเลือกหัวหน้าโครงการ และกรรมการดำเนินงาน
    - เชียนโครงการและทำเสนอ โครงการ เพื่่อขออนุมัติงบประมาณ
  2.2 ขั้นดำเนินการ- แบ่งหน้าที่ของกรรมการตามความเหมาะสม
    - ประสานงานผู้นำเต้น สถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
    - จัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยการเต้น ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง
    - อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการเทศบาลนครรังสิต อาคารสำนักงานเก่า ซอย 10/1

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 42,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 138 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 41,400.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม เช่น กระดาษ A4 ไวนิล ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2. สมาชิกและประชาชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการช่วยเหลือกัน
    3. สมาชิกและประชาชนสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ได้
    4. ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกาย เพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกาย ไลน์แดนซ์

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ


นางมนชยา ยอดแก้ว ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง ประธานกลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต