โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตpic กท. ๑
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

---------------------------------------------------------------------------

   
ชื่อโครงการ
      200 ปี เพื่อสุขภาพลีลาศ

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
  1.1 วัตถุประสงค์
    1.1.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอภายใต้ผู้ให้คำแนะนำ อย่างถูกต้อง
    1.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.2 ตัวชี้วัด
    1.2.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
    1.2.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสุขภาพสม่ำเสมอ
  1.3. กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
    ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครรังสิต

2. วิธีการดำเนินงาน
  2.1 ขั้นเตรียมการ- ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขขอคำปรึกษา
    - เขียนโครงการและทำเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
    - ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกประธาน และกรรมการดำเนินงาน
  2.2 ขั้นดำเนินการ- ประชุม วางแผน ดำเนินงานและมอบหมายผู้ดำเนินงาน
    - ประสานงานผู้นำออกกำลังกาย สถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรม
  2.3 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ระยะเวลาดำเนินการ
    เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 15 กันยายน 2562

4. สถานที่ดำเนินการ วันเสาร์ เวลา 13.00 - 14.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 11.00 น. ณ ห้องฝึกอาชีพ (ชั้น 2) อาคารเทศบาลนครรังสิต หลังเก่า ซอย 10 / 1

5. งบประมาณ
     จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตจำนวน 30,400.00 บาท
รายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย 98 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 29,400.00 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรม เช่น กระดาษ ปากกา ไวนิลและอื่นๆ เป็นเงิน 1,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,400.00 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2. สมาชิกและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี
    3. สมาชิกและประชาชนสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ได้
    4. ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างด้วยการออกกำลังกาย เพื่อไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

7. สรุปโครงการ
(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)
  7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)
   ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน  กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ
    7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
  7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)
    7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น[ข้อ 10(2)]
  7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)
    7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
  7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก
    7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
     7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ออกกำลังกายโดยการลีลาศ

8.ผู้รับผิดชอบ ( ชื่อกลุ่ม/องค์กร/หน่วยงาน)กลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ


นางมะยุรี รัศมีทัต ( ผู้เสนอโครงการ )   
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มลีลาศเพื่อสุขภาพ

 

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต