ดาวน์โหลดเอกสาร คำสั่งและระเบียบกองทุน

 • คำสั่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเทศบาลนครรังสิต
  2016-05-04_6075.pdf

  ดาวน์โหลด

 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต
  2015-05-25_7491.pdf

  ดาวน์โหลด

 • MOU
  2013-03-27_2551.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
  2016-01-18_3059.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  2016-06-16_3631.pdf

  ดาวน์โหลด

 • ระเบียบ LTC
  2016-09-02_3703.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งคณะอนุกรรมการ 4/2559
  2016-10-13_8363.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่ง LTC
  2017-03-10_4145.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุน
  2017-08-25_4528.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่2_60
  2017-12-15_6065.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งคณะอนุกรรมการ LTC
  2017-12-07_3163.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งเทศบาล แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกองทุน
  2018-02-20_4154.pdf

  ดาวน์โหลด

 • ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ_2561
  2018-10-02_4993.pdf

  ดาวน์โหลด

 • ประกาศ_หลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการ_
  2018-10-02_6338.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งเทศบาลนครรังสิตที่ 3177 / 2561
  2018-11-16_8024.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตที่ 1 / 2561
  2018-11-16_9257.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งคณะอนุกรรมการ LTC 2/2561
  2018-11-28_5902.pdf

  ดาวน์โหลด

 • คำสั่งเทศบาลนครรังสิตที่ 3748/2561
  2018-12-11_1347.pdf

  ดาวน์โหลด