คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประชาธิปัตย์
ที่ปรึกษา


สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี
ที่ปรึกษา

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
ประธานกองทุนฯ

นายเอกชัย กลิ่นกุสุม
รองประธานกองทุน ฯ คนที่ 1

นายไตรวรรณ์ งามทวงษ์
รองประธานกองทุน ฯ คนที่ 2

นายพัชรพล คุณสมบัติ
กรรมการ

นางพรพักตร์ เต๊กสี
กรรมการ

นางทัศนีย์ เจริญอัศวสุข
กรรมการ

นางสาวจีรนันท์ บัวผัน
กรรมการ

นายประดิษฐ์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นางสิรินาถ โตสมบัติ
กรรมการ

นายประคอง ผลพิบูลย์


นายสมศักดิ์ สันติยานนท์
กรรมการ

นางอำนวย ประยูร


นายศักดิ์ชัย ขาวขำ
กรรมการ

นายชาลี ยาตา
กรรมการ

นายชั้น รักสูงเนิน
กรรมการ

นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ

นางสาวพลาพร สมพรบรรจง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ