คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิตคณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ดร.เดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายไพโรจน์ อินทร์เนื่อง
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต