คณะผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต
นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

ดร.เดชา กลิ่นกุสุม
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต

นางน้ำทิพย์ รุ่งเรือง
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต