ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการการตรวจสมรรถภาพร่างกายทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ปี 2561

โครงการการตรวจสมรรถภาพร่างกายทางกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ ปี 2561ภาพข่าวประชาสัมพันธ์