1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2563 จำนวน 174 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2563 จำนวน 174 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 174 โครงการ

1 รวมโครงการปี 2563 จำนวน 21,276,213.00 บาท
2 ยอดยกมาปี 2562 จำนวน 14,692,335.39 บาท
3 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 6,224,040.00 บาท
4 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 3,112,020.00 บาท
5 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 177,589.62 บาท
6 รายรับอื่นๆ จำนวน 0.00 บาท
7 รายได้รวม จำนวน 24,205,985.01 บาท
8 เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 5,150,287.45 บาท
9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 70,384.86 บาท
10 คงเหลือ จำนวน 8,009,674.60 บาท

1 รวมโครงการปี 2563 จำนวน 21,276,213.00 บาท
6 งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 16,078,246.55 บาท
7 เงินรับคืน จำนวน 5,150,287.45 บาท

ประเภทที่ 1 จำนวน 5,768,871.00 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 6,814,857.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 725,220.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 1,724,400.00 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 6,242,865.00 บาท

2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 128 158 174 113 0
ยอดเงินสมทบ 3,663,954.00 6,106,590.00 3,112,020.00 3,119,422.50 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 6,106,590.00 3,663,954.00 6,224,040.00 6,238,845.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 18,442,603.26 14,692,335.39 8,009,656.10 3,195,375.27 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2561 2562 2563 2564 2565
ประเภทที่ 1 17 24 23 11 0
ประเภทที่ 2 91 118 133 83 0
ประเภทที่ 3 18 13 8 13 0
ประเภทที่ 4 2 3 1 1 0
ประเภทที่ 5 0 0 9 5 0