1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2563 จำนวน 174 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2563 จำนวน 174 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 174 โครงการ

1 ยอดยกมาปี 2562 จำนวน 14,692,335.39 บาท
2 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 6,224,040.00 บาท
3 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 3,112,020.00 บาท
4 รายได้รวม จำนวน 24,028,395.39 บาท
5 รายจ่ายรวม จำนวน 21,399,413.00 บาท
6 คงเหลือ จำนวน 2,628,982.39 บาท

ประเภทที่ 1 จำนวน 5,768,871.00 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 6,814,857.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 725,220.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 1,724,400.00 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 6,242,865.00 บาท

2561 2562 2563 2564 2565
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 128 158 174 102 0
ยอดเงินสมทบ 3,663,954.00 6,106,590.00 3,112,020.00 0.00 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 6,106,590.00 3,663,954.00 6,224,040.00 6,238,845.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 18,442,603.26 14,692,335.39 8,009,656.10 0.00 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2561 2562 2563 2564 2565
ประเภทที่ 1 17 24 23 11 0
ประเภทที่ 2 91 118 133 74 0
ประเภทที่ 3 18 13 8 13 0
ประเภทที่ 4 2 3 1 1 0
ประเภทที่ 5 0 0 9 3 0