1 โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณปี 2562 จำนวน 158 โครงการ
2 โครงการที่อนุมัติปี 2562 จำนวน 158 โครงการ
3 โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 158 โครงการ

ประเภทที่ 1 จำนวน 7,004,805.00 บาท
ประเภทที่ 2 จำนวน 5,371,760.00 บาท
ประเภทที่ 3 จำนวน 1,947,945.00 บาท
ประเภทที่ 4 จำนวน 3,019,849.88 บาท
ประเภทที่ 5 จำนวน 0.00 บาท

2560 2561 2562 2563 2564
จำนวนโครงการที่อนุมัติ 75 128 158 184 0
ยอดเงินสมทบ 6,004,125.00 3,663,954.00 6,106,590.00 3,112,020.00 0.00
ยอดเงินสนับสนุน 3,602,475.00 6,106,590.00 3,663,954.00 6,224,040.00 0.00
ยอดเงินคงเหลือยกไป 16,538,143.29 18,442,603.26 14,692,335.39 0.00 0.00
แยกตามประเภท
การสนับสนุน
2560 2561 2562 2563 2564
ประเภทที่ 1 16 17 24 29 0
ประเภทที่ 2 45 91 118 143 0
ประเภทที่ 3 13 18 13 10 0
ประเภทที่ 4 0 2 3 1 0
ประเภทที่ 5 0 0 0 0 0

1 ยอดยกมาปี 2561 จำนวน 18,442,603.26 บาท
2 เงินสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน 3,663,954.00 บาท
3 เงินสมทบจาก เทศบาลนครรังสิต จำนวน 6,106,590.00 บาท
4 รายได้รวม จำนวน 28,213,147.26 บาท
5 เงินรับคืนจากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 2,730,320.82 บาท
6 งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวน 13,072,552.18 บาท
7 คงเหลือ จำนวน 11,927,077.60 บาท

การป่วยด้วยโรคติดต่อที่สำคัญ
1 โรคอุตจาระร่วง
2 โรคคอตีบ
3 โรคหัด
4 KPI เด็ก อายุ 0-5 ปี ป่วยโรคหัด
5 ไข้สมองอักเสบ
6 ไอกรน
7 ปอดอักเสบ
8 ไข้เลือดออก
9 มาลาเรีย
อาการป่วยด้วยโรคติดต่อที่ไม่สำคัญ
1 โรคหัวใจและหลอดเลือด
2 โรคความดันโลหิตสูง
3 โรคหลอดเลือดสมอง
4 โรคเบาหวาน
5 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
6 โรคถุงลมโป่งพอง
7 โรคมะเร็งเต้านม
8 โรครมะเร็งปอด
9 โรคมะเร็งปากมดลูก

© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต